26.06.2016 Baby Best in Show 4th place dogo argentino KHOLLI BOB ALL YU NID ITS MI. Breeder Oxana Glazkova, owner I. Kryutchkova, M. Koroleva. Judge Christine Rossier, Switzerland.