Veteran Best In show 4th place - berner sennenhund SENNENHUND ROSSII TEFFI-II. Breeder Evgenia Fedorovicheva and Ljubov Shevirova, owner I. Koroleva and Y. Shrayberg.